NRI Executives

NRI Executives

As of June 2016

Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

Chairman, Member of the Board

Tadashi Shimamoto

Vice chairman, Members of the Board

Masahiro Muroi

Hiroyuki Suzuki

President & CEO, Member of the Board

Shingo Konomoto

Senior Executive Vice President, Member of the Board

Senior Executive Managing Director, Members of the Board

Hiroshi Itano

Ayumu Ueno

Members of the Board

Mamoru Suenaga

Shoei Utsuda *1

Miwako Doi *1

Masatoshi Matsuzaki *1

Audit & Supervisory Board Members

Yutaka Harada

Minoru Aoki *2

Hirofumi Kitagaki

Hisatsugu Nonaka *2

Kiyotaka Yamazaki *2

Senior Managing Directors

Senior Executive Managing Director

Harumi Saitou

Senior Corporate Managing Directors

Yoshihito Mitsugi

Tatsuya Watahiki

Masaki Takimoto

Hiroshi Funakura

Hajime Ueda

Masahiro Fuchida

Yoshio Usumi

Masato Matsuo

Kenji Yokoyama

Yoshio Murata

Yasuo Fukami

Shigeki Hayashi

Senior Managing Directors

Tomoyasu Miura

Takuhito Sakata

Naohiro Sako

Fumihiko Sagano

Yasuki Okai

Yoichi Inada

Hiroshi Masutani

Katsuhiko Fujita

Akio Yamamoto

Tomoshiro Takemoto

Hirofumi Tatematsu

Shuji Tateno

Hidenori Anzai

Minoru Yokote

Namiki Kubo

Ken Ebato

Yuichi Higo

Katsutoshi Murakami

Hisao Nakajima

Tohru Yasumaru

Tomohiko Noguchi

Managing Directors

Managing Directors

Shin Kanai

Motoya Nishimura

Susumu Nishimoto

Tetsuro Watanabe

Shigekazu Ohmoto

Yasushi Kobara

Hiroyuki Kawanami

Shoichi Ohno

Akira Matsumoto

Sonoko Kitagawa

Jun Odashima

Senior Advisor

Senior Advisor

Akihisa Fujinuma

Counselors

Chief Counselor

Shiro Tanikawa

Counselors

Shin Kusunoki

Yoshihiko Murowaki

Masaki Fukui

Shigeki Higashiyama

Executive Fellow

Koki Yodokawa

*1. Outside directors

*2. Outside Audit & Supervisory Board Members

Copyright(c) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.