NRI Executives

NRI Executives

As of April 2018

Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

Chairman, Member of the Board

Tadashi Shimamoto

Vice chairman, Member of the Board

Hiroyuki Suzuki

President & CEO, Member of the Board

Shingo Konomoto

Senior Executive Vice President, Member of the Board

Ayumu Ueno

Senior Executive Managing Director, Member of the Board

Yoshio Usumi

Members of the Board

Hiroshi Itano

Shoei Utsuda *1

Miwako Doi *1

Masatoshi Matsuzaki *1

Audit & Supervisory Board Members

Yutaka Harada

Minoru Aoki *2

Hirofumi Kitagaki

Kiyotaka Yamazaki *2

Noriaki Okubo *2

Senior Managing Directors

Senior Executive Managing Director

Harumi Saitou

Tatsuya Watahiki

Masaki Takimoto

Hiroshi Funakura

Senior Corporate Managing Directors

Hajime Ueda

Masahiro Fuchida

Masato Matsuo

Kenji Yokoyama

Yoshio Murata

Yasuo Fukami

Shigeki Hayashi

Takuhito Sakata

Fumihiko Sagano

Yoichi Inada

Hiroshi Masutani

Akio Yamamoto

Tomoshiro Takemoto

Senior Managing Directors

Naohiro Sako

Hirofumi Tatematsu

Shuji Tateno

Hidenori Anzai

Minoru Yokote

Namiki Kubo

Ken Ebato

Yuichi Higo

Katsutoshi Murakami

Hisao Nakajima

Tohru Yasumaru

Tomohiko Noguchi

Susumu Nishimoto

Yasushi Kobara

Shoichi Ohno

Akira Matsumoto

Motoya Nishimura

Tetsuro Watanabe

Shigekazu Ohmoto

Hiroyuki Kawanami

Managing Directors

Managing Directors

Sonoko Kitagawa

Jun Odashima

Yasuki Nakamaru

Takeshi Hihara

Masaaki Yamazaki

Koji Shimizu Hiroshi Koike

Ichiro Morisawa

Kazuya Kobayashi

Noriyasu Kogure

Counselors

Counselors

Shin Kusunoki

Yoshihiko Murowaki

Masaki Fukui

Shigeki Higashiyama

Yoshihito Mitsugi

Tomoyasu Miura

Executive Fellow

Yasuki Okai

Kotaro Kuwazu

*1. Outside directors

*2. Outside Audit & Supervisory Board Members

Copyright(c) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.