Free Word Search


Search by Topic

 • Keyword
  Industry
  Purpose
  Expert
  Area

HOME About NRI NRI Executives

NRI Executives

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

As of June 2023

Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

President & CEO,
Chairman, Member of the Board, Representative Director
Shingo Konomoto
Vice Chairman, Member of the Board Yasuo Fukami
Yo Akatsuka
Senior Executive Vice President, Member of the Board, Representative Director Ken Ebato
Senior Executive Managing Director,
Member of the Board,
Representative Director
Hidenori Anzai
Senior Executive Managing Director,
Member of the Board
Shuji Tateno
Members of the Board Shinoi Sakata *1
Tetsuji Ohashi *1
Hideki Kobori *1
Audit & Supervisory Board Members Takuhito Sakata
Kenkichi Kosakai *2
Naruhito Minami *2
Yasuko Takazawa *2
Yoichi Inada

Senior Managing Directors

Senior Executive Managing Directors Hiroshi Masutani
Fumihiko Sagano
Senior Corporate Managing Directors Minoru Yokote
Namiki Kubo
Yuichi Higo
Tohru Yasumaru
Tomohiko Noguchi
Susumu Nishimoto
Yoshihiko Sunaga
Shoichi Ohno
Akira Matsumoto
Tetsuro Watanabe
Shigekazu Ohmoto
Yasuki Nakamaru
Takeshi Hihara
Ichiro Morisawa
Kaga Yanagisawa
Hiroyuki Nakayama
Senior Managing Directors Katsutoshi Murakami
Yasushi Kobara
Hiroyuki Kawanami
Sonoko Kitagawa
Jun Odashima
Masaaki Yamazaki
Koji Shimizu
Hiroshi Koike
Kazuya Kobayashi
Noriyasu Kogure
Kotaro Gunji
Hideki Saito
Katsuya Mori
Takefumi Ikeya
Noriyuki Takeda
Toshifumi Hara
Masashi Shimizu
Noriyuki Kobayashi
Akihiro Kamei
Takao Yamaguchi

Managing Directors

Managing Directors Masakazu Amamiya
Akiko Tabaru
Hirofumi Miyatake
Takashi Yagi
Junji Hatoya
Tomonori Utsumi
Youji Minamigawa
Research Director Kotaro Kuwazu
Fumihiko Kamio
Counselors Hisao Nakajima
Fellow Minoru Aoshima
Shinichiro Umeya

*1. Outside directors
*2. Outside Audit & Supervisory Board Members

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn