Free Word Search


Search by Topic

 • Keyword
  Industry
  Purpose
  Expert
  Area

HOME About NRI NRI Executives

Corporate Data

NRI Executives

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

As of April 2022

Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

President & CEO
Chairman, Member of the Board
Shingo Konomoto
Vice Chairman, Member of the Board Yasuo Fukami
Yo Akatsuka
Senior Executive Managing Director
Member of the Board
Representative Director
Hidenori Anzai
Ken Ebato
Senior Executive Managing Director
Member of the Board
Shuji Tateno
Members of the Board Hideaki Omiya *1
Shinoi Sakata *1
Tetsuji Ohashi *1
Audit & Supervisory Board Members Takuhito Sakata
Motoya Nishimura
Kenkichi Kosakai *2
Naruhito Minami *2
Yasuko Takazawa *2

Senior Managing Directors

Senior Executive Managing Directors Hajime Ueda
Shigeki Hayashi
Hiroshi Masutani
Tomoshiro Takemoto
Hirofumi Tatematsu
Fumihiko Sagano
Senior Corporate Managing Directors Yoichi Inada
Minoru Yokote
Namiki Kubo
Yuichi Higo
Tohru Yasumaru
Tomohiko Noguchi
Susumu Nishimoto
Yoshihiko Sunaga
Shoichi Ohno
Akira Matsumoto
Tetsuro Watanabe
Shigekazu Ohmoto
Yasuki Nakamaru
Senior Managing Directors Katsutoshi Murakami
Yasushi Kobara
Hiroyuki Kawanami
Sonoko Kitagawa
Jun Odashima
Takeshi Hihara
Masaaki Yamazaki
Koji Shimizu
Hiroshi Koike
Ichiro Morisawa
Kazuya Kobayashi
Noriyasu Kogure
Kaga Yanagisawa
Kotaro Gunji
Hideki Saito
Katsuya Mori
Takefumi Ikeya
Noriyuki Takeda
Toshifumi Hara
Hiroyuki Nakayama

Managing Directors

Managing Directors Masashi Shimizu
Noriyuki Kobayashi
Akihiro Kamei
Takao Yamaguchi
Masakazu Amamiya
Akiko Tabaru
Hirofumi Miyatake
Research Director Yasuki Okai
Kotaro Kuwazu
Fumihiko Kamio
Counselors Naohiro Sako
Hisao Nakajima
Fellow Minoru Aoshima

*1. Outside directors
*2. Outside Audit & Supervisory Board Members

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn