Search by Topic

Keyword
Industry
Purpose
Expert
Area

HOME About NRI NRI Executives

Corporate Data

NRI Executives

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

As of June 2019

Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

Chairman and President & CEO, Representative Director, Member of the Board Shingo Konomoto
Vice Chairman, Member of the Board Hironori Momose
Senior Executive Vice President, Representative Director, Member of the Board Ayumu Ueno
Representative Director, Member of the Board, Senior Executive Managing Director Yasuo Fukami
Members of the Board Tadashi Shimamoto
Yoshio Usumi
Miwako Doi *1
Masatoshi Matsuzaki *1
Hideaki Omiya *1
Audit & Supervisory Board Members Yutaka Harada
Kohei Sato *2
Motoya Nishimura
Kiyotaka Yamazaki *2
Noriaki Okubo *2

Senior Managing Directors

Senior Executive Managing Directors Harumi Saitou
Tatsuya Watahiki
Masaki Takimoto
Hiroshi Funakura
Hajime Ueda
Yoshio Murata
Senior Corporate Managing Directors Kenji Yokoyama
Shigeki Hayashi
Takuhito Sakata
Fumihiko Sagano
Yoichi Inada
Hiroshi Masutani
Akio Yamamoto
Tomoshiro Takemoto
Naohiro Sako
Hirofumi Tatematsu
Shuji Tateno
Hidenori Anzai
Ken Ebato
Senior Managing Directors Minoru Yokote
Namiki Kubo
Yuichi Higo
Katsutoshi Murakami
Hisao Nakajima
Tohru Yasumaru
Tomohiko Noguchi
Susumu Nishimoto
Yasushi Kobara
Shoichi Ohno
Akira Matsumoto
Tetsuro Watanabe
Shigekazu Ohmoto
Hiroyuki Kawanami
Sonoko Kitagawa
Jun Odashima
Yasuki Nakamaru
Takeshi Hihara

Managing Directors

Managing Directors Masaaki Yamazaki
Koji Shimizu
Hiroshi Koike
Ichiro Morisawa
Kazuya Kobayashi
Noriyasu Kogure
Kaga Yanagisawa
Kotaro Gunji
Hideki Saito
Takefumi Ikeya
Counselors Tomoyasu Miura
Hirofumi Kitagaki
Executive Fellows Yasuki Okai
Kotaro Kuwazu

*1. Outside directors
*2. Outside Audit & Supervisory Board Members

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn