Free Word Search


Search by Topic

 • Keyword
  Industry
  Purpose
  Expert
  Area

HOME About NRI NRI Executives

Corporate Data

NRI Executives

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

As of June 2021

Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

Chairman and President & CEO, Representative Director, Member of the Board Shingo Konomoto
Vice Chairman, Member of the Board Yasuo Fukami
Hironori Momose
Senior Executive Managing Director, Representative Director, Member of the Board Hidenori Anzai
Senior Executive Managing Director, Member of the Board Ken Ebato
Members of the Board Hiroshi Funakura
Hideaki Omiya *1
Shinoi Sakata *1
Tetsuji Ohashi *1
Audit & Supervisory Board Members Takuhito Sakata
Kohei Sato *2
Motoya Nishimura
Kiyotaka Yamazaki *2
Kenkichi Kosakai *2

Senior Managing Directors

Senior Executive Managing Directors Hajime Ueda
Shigeki Hayashi
Hiroshi Masutani
Tomoshiro Takemoto
Hirofumi Tatematsu
Shuji Tateno
Senior Corporate Managing Directors Fumihiko Sagano
Yoichi Inada
Minoru Yokote
Namiki Kubo
Yuichi Higo
Tohru Yasumaru
Tomohiko Noguchi
Susumu Nishimoto
Yoshihiko Sunaga
Senior Managing Directors Katsutoshi Murakami
Hisao Nakajima
Yasushi Kobara
Shoichi Ohno
Akira Matsumoto
Tetsuro Watanabe
Shigekazu Ohmoto
Hiroyuki Kawanami
Sonoko Kitagawa
Jun Odashima
Yasuki Nakamaru
Takeshi Hihara
Masaaki Yamazaki
Koji Shimizu
Hiroshi Koike
Ichiro Morisawa
Kazuya Kobayashi
Noriyasu Kogure
Kaga Yanagisawa
Kotaro Gunji
Hideki Saito
Katsuya Mori

Managing Directors

Managing Directors Takefumi Ikeya
Noriyuki Takeda
Masashi Shimizu
Noriyuki Kobayashi
Toshifumi Hara
Akihiro Kamei
Hiroyuki Nakayama
Takao Yamaguchi
Counselors Tomoyasu Miura
Naohiro Sako
Research Director Yasuki Okai
Kotaro Kuwazu
Fumihiko Kamio
Fellow Minoru Aoshima

*1. Outside directors
*2. Outside Audit & Supervisory Board Members

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn