Free Word Search


Search by Topic

 • Keyword
  Industry
  Purpose
  Expert
  Area

HOME About NRI NRI Executives

NRI Executives

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

As of April 2023

Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

President & CEO
Chairman, Member of the Board
Shingo Konomoto
Vice Chairman, Member of the Board Yasuo Fukami
Yo Akatsuka
Vice President & CEO Ken Ebato
Senior Executive Managing Director
Member of the Board
Representative Director
Hidenori Anzai
Senior Executive Managing Director
Member of the Board
Shuji Tateno
Members of the Board Hideaki Omiya *1
Shinoi Sakata *1
Tetsuji Ohashi *1

Senior Managing Directors

Senior Executive Managing Directors Hiroshi Masutani
Fumihiko Sagano
Senior Corporate Managing Directors Minoru Yokote
Namiki Kubo
Yuichi Higo
Tohru Yasumaru
Tomohiko Noguchi
Susumu Nishimoto
Yoshihiko Sunaga
Shoichi Ohno
Akira Matsumoto
Tetsuro Watanabe
Shigekazu Ohmoto
Yasuki Nakamaru
Takeshi Hihara
Ichiro Morisawa
Kaga Yanagisawa
Hiroyuki Nakayama
Senior Managing Directors Katsutoshi Murakami
Yasushi Kobara
Hiroyuki Kawanami
Sonoko Kitagawa
Jun Odashima
Masaaki Yamazaki
Koji Shimizu
Hiroshi Koike
Kazuya Kobayashi
Noriyasu Kogure
Kotaro Gunji
Hideki Saito
Katsuya Mori
Takefumi Ikeya
Noriyuki Takeda
Toshifumi Hara
Masashi Shimizu
Noriyuki Kobayashi
Akihiro Kamei
Takao Yamaguchi

Managing Directors

Managing Directors Masakazu Amamiya
Akiko Tabaru
Hirofumi Miyatake
Takashi Yagi
Junji Hatoya
Tomonori Utsumi
Youji Minamigawa
Research Director Yasuki Okai
Kotaro Kuwazu
Fumihiko Kamio
Audit & Supervisory Board Members Takuhito Sakata
Motoya Nishimura
Kenkichi Kosakai *2
Naruhito Minami *2
Yasuko Takazawa *2
Counselors Naohiro Sako
Hisao Nakajima
Yoichi Inada
Fellow Minoru Aoshima
Shinichiro Umeya

*1. Outside directors
*2. Outside Audit & Supervisory Board Members

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn