Free Word Search


Search by Topic

 • Keyword
  Industry
  Purpose
  Expert
  Area

HOME About NRI NRI Executives

Corporate Data

NRI Executives

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

As of June 2020

Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

Chairman and President & CEO, Representative Director, Member of the Board Shingo Konomoto
Vice Chairman, Member of the Board Hironori Momose
Senior Executive Vice President, Representative Director, Member of the Board Ayumu Ueno
Representative Director, Member of the Board, Senior Executive Managing Director Yasuo Fukami
Members of the Board Tadashi Shimamoto
Hiroshi Funakura
Masatoshi Matsuzaki *1
Hideaki Omiya *1
Shinoi Sakata *1
Audit & Supervisory Board Members Takuhito Sakata
Kohei Sato *2
Motoya Nishimura
Kiyotaka Yamazaki *2
Noriaki Okubo *2

Senior Managing Directors

Senior Executive Managing Directors Tatsuya Watahiki
Hajime Ueda
Senior Corporate Managing Directors Kenji Yokoyama
Shigeki Hayashi
Fumihiko Sagano
Yoichi Inada
Hiroshi Masutani
Akio Yamamoto
Tomoshiro Takemoto
Naohiro Sako
Hirofumi Tatematsu
Shuji Tateno
Hidenori Anzai
Ken Ebato
Minoru Yokote
Namiki Kubo
Yuichi Higo
Senior Managing Directors Katsutoshi Murakami
Hisao Nakajima
Tohru Yasumaru
Tomohiko Noguchi
Susumu Nishimoto
Yasushi Kobara
Shoichi Ohno
Akira Matsumoto
Yoshihiko Sunaga
Tetsuro Watanabe
Shigekazu Ohmoto
Hiroyuki Kawanami
Sonoko Kitagawa
Jun Odashima
Yasuki Nakamaru
Takeshi Hihara
Masaaki Yamazaki
Koji Shimizu
Hiroshi Koike
Ichiro Morisawa
Kazuya Kobayashi

Managing Directors

Managing Directors Noriyasu Kogure
Kaga Yanagisawa
Kotaro Gunji
Hideki Saito
Takefumi Ikeya
Katsuya Mori
Noriyuki Takeda
Masashi Shimizu
Noriyuki Kobayashi
Counselors Tomoyasu Miura
Executive Fellows Yasuki Okai
Kotaro Kuwazu

*1. Outside directors
*2. Outside Audit & Supervisory Board Members

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn