Free Word Search


Search by Topic

 • Keyword
  Industry
  Purpose
  Expert
  Area

HOME About NRI NRI Executives

NRI Executives

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

As of April 2024

Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

Chairman, Member of the Board, Representative Director Shingo Konomoto
President & CEO Kaga Yanagisawa
Vice Chairman, Member of the Board Yasuo Fukami
Yo Akatsuka
Senior Executive Vice President, Member of the Board, Representative Director Ken Ebato
Senior Executive Managing Director,
Member of the Board,
Representative Director
Hidenori Anzai
Members of the Board Shuji Tateno
Shinoi Sakata *1
Tetsuji Ohashi *1
Hideki Kobori *1
Audit & Supervisory Board Members Takuhito Sakata
Yoichi Inada
Kenkichi Kosakai *2
Naruhito Minami *2
Yasuko Takazawa *2

Senior Managing Directors

Senior Executive Managing Directors Fumihiko Sagano
Senior Corporate Managing Directors Minoru Yokote
Tomohiko Noguchi
Yoshihiko Sunaga
Akira Matsumoto
Tetsuro Watanabe
Shigekazu Ohmoto
Yasuki Nakamaru
Ichiro Morisawa
Hiroyuki Nakayama
Masaaki Yamazaki
Hiroshi Koike
Kazuya Kobayashi
Akihiro Kamei
Senior Managing Directors Katsutoshi Murakami
Yasushi Kobara
Hiroyuki Kawanami
Sonoko Kitagawa
Jun Odashima
Koji Shimizu
Noriyasu Kogure
Kotaro Gunji
Hideki Saito
Katsuya Mori
Takefumi Ikeya
Noriyuki Takeda
Toshifumi Hara
Masashi Shimizu
Noriyuki Kobayashi
Takao Yamaguchi
Masakazu Amamiya
Akiko Tabaru
Hirofumi Miyatake

Managing Directors

Managing Directors Takashi Yagi
Junji Hatoya
Tomonori Utsumi
Youji Minamigawa
Masaki Katayama
Shinichi Kuriyama
Masaaki Komiya
Takahiko Inaba
Kouji Kobayashi
Tomoaki Takagi
Research Director Kotaro Kuwazu
Fumihiko Kamio
Counselors Hisao Nakajima
Namiki Kubo
Yuichi Higo
Tohru Yasumaru
Susumu Nishimoto
Shoichi Ohno
Takeshi Hihara
Fellow Minoru Aoshima
Shinichiro Umeya

*1. Outside directors
*2. Outside Audit & Supervisory Board Members

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn